เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

5014567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
3160
10686
4910390
74331
109119
5014567

Your IP: 35.172.230.21
Server Time: 2024-07-17 02:03:02

Login Form

ข้อมูลพื้นฐาน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียนภาษาไทย : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ : Thammasatkhlongluangwithayakhom school

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้

 

ธรรมจักร หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พุ่มดอกบัว หมายถึง ศีล 5
 • กลีบบัวบาน หมายถึง มรรค 8
 • 2516 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน
 • ปิรามิด หมายถึง บ่อเกิดแห่งปัญญา

อัตลักษณ์

ประพฤติดี มีความรู้


 • เอกลักษณ์
  สร้างคนดี  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้


 • วิสัยทัศน์  

  “เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศระดับสากล สร้างพลโลกที่มีทักษะและสมรรถนะสูง”

   


   • พันธกิจ

            1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศระดับสากล
            2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ที่มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑

     

  •  

   เป้าประสงค์

           1. มีผู้เรียนที่มีทักษะและสมรรถนะของพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑
           2. มีผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
           3. มีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคุณภาพ และมีศักยภาพทางวิชาการ
           4. มีครูและบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ แสวงหาความรู้ และเผยแพร่อย่างมีคุณภาพ
           5. มีอาคารและภูมิทัศน์ที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง เพียงพอ ปลอดภัย ทันสมัย สะอาด ร่ม
               รื่น เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นอารยสถาปัตย์
           6. มีระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานระดับ HAS
           7. มีระบบบริหารจัดการแบบองค์รวม ด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล
           8. มีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
           9. มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

    

 •  

  กลยุทธ์โรงเรียน 

          1. พัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะและสมรรถนะของพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑
          2. พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
          3. พัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคุณภาพ และมีศักยภาพทางวิชาการ
          4. พัฒนาครูและบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ แสวงหาความรู้ และเผยแพร่อย่างมีคุณภาพ
          5. พัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง เพียงพอ ปลอดภัย ทันสมัย สะอาด ร่มรื่น เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นอารยสถาปัตย์
          6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานระดับ HAS
          7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวม ด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล
          8. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
          9. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

   

 •  

   

 
คติธรรมของโรงเรียน

นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มีปรัชญา

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาชีวิตและสังคม

คำขวัญ

เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยมสีประจำโรงเรียน

แดง-น้ำเงิน

 

 •  สีแดง
 • หมายถึง ผู้มีความอดทนเข้มแข็ง เสียสละ เพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 •  สีน้ำเงิน
 • หมายถึง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน  

ต้นอินทนิล

 

 


เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

คลิ๊กเพื่อฟัง -> มาร์ชธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 


อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน 9 อาคาร

 • อาคาร 1 () มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น
 • อาคาร 2  (ปัจจุบันลื้อแล้วใช้เป็นบริเวณสร้างอาคารใหม่)
 • อาคาร 3  มี 6 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อังกฤษ,ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น)
 • อาคาร 4 มี 2 ชั้น (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 • อาคาร 5 มี 3 ชั้น (ห้องพลอยอินทนิล-ศูนย์มัลติมิเดีย-ฝ่ายบริหาร-center
 • อาคาร 6 มี 4 ชั้น (วิทยาศสตร์)
 • อาคาร 7 มี 4 ชั้น (ห้องสมุด ห้องนาฏศิลป สนามกีฬาในร่มชั้นบน)
 • อาคาร 8 มี 4 ชั้น (คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย)
 • อาคาร 9  มี  2 ชั้น (ศิลปะ ดนตรี เกษตร)
 • อาคารเอนกประสงค์ หอประชุมอินทนิลโดม
 • อาคาร ฝ่ายปกครอง
 • อาคาร ประชาสัมพันธ์
 • อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • อาคาร คหกรรม
  • อาคาร โรงฝึกงาน
 • อาคาร ช่างอุตสาหกรรม ช่างไม้

สนามฟุตบอล,สนามบาส 2 แห่ง,สนามวอลเลย์ 2 สนาม,สนามตะกร้อ 2 สนาม,สนามเปตอง,ลานอเนกประสงค์,สนามฟุตซอล 2 สนาม

 


[คลิ๊กเปิดดุแผนที่]


รายนามผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเจริญ บัวลี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นายจักรรินทร์   แสงพล
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3
นายยุทธนา กองโค
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
4
 
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
5
นายชาญณรงค์ รุ่งแสง
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล